Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58958
Title: Cải cách ruộng đất tại Kiến An (1955-1957)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Keywords: Cải cách ruộng đất;Kiến An;Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trình bày một số nét về địa lý, lịch sử, con người Kiến An. Nghiên cứu nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng; quá trình chỉ đạo thực hiện cải cách ruộng đất ở Kiến An. Tìm hiểu hiện trạng công tác sửa sai, hoàn thành cải cách ruộng đất trong giai đoạn 1955 – 1957. Từ đó rút ra một số kinh nghiệm về sự lãnh đạo và chỉ đạo trong cải cách ruộng đất ở Kiến An, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng mới
Description: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58958
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01992.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.