Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58966
Title: Đại đoàn kết dân tộc - động lực cơ bản của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn, Thị Ưng
Keywords: Đại đoàn kết dân tộc;Phát triển đất nước;;Xã hội chủ nghĩa;Triết học
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Làm rõ quan điểm mácxít về động lực và vai trò động lực của đại đoàn kết dân tộc trong quá trình phát triển xã hội Việt Nam. Phân tích thực trạng việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết để tạo động lực cho sự phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới qua chủ chương, chính sách của Đảng Cộng sản và những vấn đề đặt ra trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết hiện nay. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thúc đẩy quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế
Description: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58966
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01995.pdf
  • Description : 
  • Size : 744.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.