Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59030
Title: Về cơ sở lý luận đào tạo biên phiên dịch ở Việt Nam
Authors: Lê, Hùng Tiến
Keywords: cơ sở lý luận;đào tạo biên phiên dịch;năng lực dịch thuật
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 2
Abstract: Bài viết bàn về vấn đề phát triển cơ sở lý luận cho đào tạo biên phiên dịch chuyên nghiệp ở Việt Nam. Phần 1 của bài viết điểm qua những nét chính trong lịch sử và hiện trạng của đào tạo biên phiên dịch viên trên thế giới và Việt Nam, những mốc thay đổi trong nhận thức và lý luận về đào tạo biên phiên dịch dẫn tới những bước phát triển về đào tạo như hiện nay. Trong phần 2, bài viết trình bày tóm tắt những khái niệm nền tảng của đào tạo biên phiên dịch như năng lực dịch thuật, năng lực biên phiên dịch viên, các loại chương tình đào tạo, đường hướng và phương pháp đào tạo, những thách thức với đào biên phiên dịch hiện nay trên thế giới và trong nước. Trên cơ sở phân tích những bất cập và yếu kém của đào tạo biên phiên dịch trong nước, bài viết đưa ra một số khuyến nghị về việc phát triển một cơ sở lý luận thích hợp cho đào tạo biên phiên dịch chuyên nghiệp ở Việt Nam.
Description: tr. 105-117
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59030
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 33.2.8.pdf
  • Description : 
  • Size : 243.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.