Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59034
Title: Quan điểm của sinh viên về thực trạng chương trình đào tạo tiếng Anh nhiệm vụ chiến lược tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Authors: Huỳnh, Anh Tuấn
Đỗ, Thị Anh Thư
Keywords: chương trình tiếng Anh nhiệm vụ chiến lược;đào tạo tiếng Anh tập trung tăng cường;đường hướng giáo dục dựa vào chuẩn đầu ra;năng lực tiếng Anh
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 33;Số 2
Abstract: Bài báo này báo cáo một phần kết quả của một đề tài nghiên cứu do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tài trợ (Mã số: QG.13.13). Bài báo phản ánh, phân tích hiện trạng đào tạo chương trình giảng dạy tiếng Anh nhiệm vụ chiến lược (NVCL) dựa trên kết quả điều tra, khảo sát ý kiến, quan điểm của sinh viên tham gia chương trình về các hoạt động dạy và học của chương trình nhằm đưa ra những kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình và chất lượng đầu ra cho sinh viên. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy dù còn một số vấn đề cần được năng cao, cải tiến, hầu hết sinh viên nhận định đây là một chương trình đào tạo chất lượng, có hiệu quả, phù hợp với đường hướng giáo dục dựa vào chuẩn đầu ra.
Description: tr. 132-145
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59034
ISSN: 2525-2445
Appears in Collections:Foreign Studies

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 33.2.10.pdf
  • Description : 
  • Size : 413.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.