Quốc hội khóa I - Cơ quan quyền lực dân tộc cao nhất đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59132Quốc hội khóa I - Cơ quan quyền lực dân tộc cao nhất đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59132