Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59195
Title: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Hóa học lớp 10 nâng cao.Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 601401
Other Titles: Developing the capacity to apply knowledge into practice for students through teaching programs reaction rates and chemical equilibrium - Advanced Chemistry 10 class
Authors: Nguyễn, Thị Ngát
Keywords: Phản ứng hóa học;Dạy và học;Hóa học
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 117 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59195
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002796.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.