Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59195
Title: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Hóa học lớp 10 nâng cao. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 601401
Other Titles: Developing the capacity to apply knowledge into practice for students through teaching programs reaction rates and chemical equilibrium - Advanced Chemistry 10 class
Authors: Vũ, Thị Thu Hoài
Nguyễn, Thị Ngát
Keywords: Phản ứng hóa học;Dạy và học;Hóa học
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Citation: Nguyễn, Thị Ngát. (2016). Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Hóa học lớp 10 nâng cao. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59195
Language: vi
Format Extent: 130 tr.
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002796.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.