Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59245
Title: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đề xuất biện pháp ứng phó tại tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Phạm, Thanh Xuân
Keywords: Biến đổi khí hậu;Nước
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Tính toán được khả năng nguồn nước và cân bằng nước cho các mục đích sử dụng của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện tại, giai đoạn 2020 và 2030. Từ đó đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bắc Ninh dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Description: 74 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59245
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003540.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.