Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59272
Title: Tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Thành Trung, Đặng Đức Nhu
Keywords: Chất lượng cuộc sống;Dinh dưỡng;Sinh viên;EQ5D;BMI
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Y dược
Abstract: Đặt vấn đề:Nghỉên cứu được tiến hành nhằm đánh giả mối liên quan giữa chất lượng cuộc sổng (CLCS) và tình trạng dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương pháp nghiên cửu: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được sử dụng. Tĩnh trạng dinh dưỡng được đo lường thông qua chi số khối cơ thể (Body mass index - BMI). Bộ công cụ EQ-5D-5L và EQ-VAS được sử dụng để đo lường chất lượng cuộc sổng của sinh viên. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để đánh giá mối liên quan giữa CLCS và rình trạng dinh duỡng.Kểt quả: Có 8,3% sinh viên bị thừa cân béo phì, trong đó có 13,3% sinh viên nam và 5,5% sinh viên nữ. Tỳ lệ sinh viên thiếu năng lượng trường diễn là 35,8% (34,0% nam giới và 36,7% nữ giới). Phân tích đa biển cho thấy các sinh viên thừa cân béo phì có CLCS thấp hơn những sinh viên khác. Kết luận và khi^ển nghị: CLCS và tình ừ-ạng dinh dưỡng có mối liên quan với nhau, cần có những biện pháp can thiệp nhằm dự phỏng xu hướng thừa cân béo phì, cũng như cải thiện tình trạng thiếu nâng lượng ừ^ường diễn, giúp nâng cao CLCS trong sinh viên.
Description: 8 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59272
Appears in Collections:SMP - Papers / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 16HOI NGHI TUOI TRE KHOA Y DUOC L1(1).pdf
  • Description : 
  • Size : 900.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.