Nghiên cứu các phương pháp mập mã đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong trường học thông minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59572Nghiên cứu các phương pháp mập mã đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong trường học thông minh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59572