Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59575Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Java Card : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 604802

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59575