Développement d'applications mobiles utilisant la géolocalisation en intérieur = Phát triển ứng dụng di động sử dụng vị trí địa lý trong nhà. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59652Développement d'applications mobiles utilisant la géolocalisation en intérieur = Phát triển ứng dụng di động sử dụng vị trí địa lý trong nhà. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59652