Un système de spécification de sémantiques pour l'argumentation abstraite = Hệ thống đặc tả ngữ nghĩa cho lập luận trừu tượng. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện(Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59661Un système de spécification de sémantiques pour l'argumentation abstraite = Hệ thống đặc tả ngữ nghĩa cho lập luận trừu tượng. Luận văn ThS. Hệ thống thông minh và đa phương tiện(Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59661