Code-mixing of English in online newspapers for Vietnamese teenagers = Hiện tượng pha trộn ngôn ngữ Anh trong cáo Báo mạng dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên của Việt Nam. M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59668Code-mixing of English in online newspapers for Vietnamese teenagers = Hiện tượng pha trộn ngôn ngữ Anh trong cáo Báo mạng dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên của Việt Nam. M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59668