An evaluation of the coursebook “The business Pre-Intermediate” for first-year students majoring in English at Vietnam University of Commerce = Đánh giá giáo trình "The business pre-intermediate" dùng cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học thương mại. M.A. Thesis. Linguistics: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59669An evaluation of the coursebook “The business Pre-Intermediate” for first-year students majoring in English at Vietnam University of Commerce = Đánh giá giáo trình "The business pre-intermediate" dùng cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh trường Đại học thương mại. M.A. Thesis. Linguistics: 601401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59669