An analysis of rhetorical devices in hillary clinton’s speeches from systemic functional perspective = Phân tích các phương tiện tu từ trong diễn thuyết của Hillary Clinton theo quan điểm chức năng hệ thống . M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59684An analysis of rhetorical devices in hillary clinton’s speeches from systemic functional perspective = Phân tích các phương tiện tu từ trong diễn thuyết của Hillary Clinton theo quan điểm chức năng hệ thống . M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59684