Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59686
Title: A comparative study on conversational implicatures used in some political english and vietnamese electronic newspaper articles on the events related to vietnam-china island dispute :Nghiên cứu so sánh hàm ngôn hội thoại được sử dụng trong các bài báo chính trị về các sự kiện liên quan đến tranh chấp biển đảo Việt Nam - Trung Quốc trên một số báo điện tử tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Thesis Linguistics: 602202
Authors: Võ, Thị Mai Phương
Keywords: Hội thoại;Kỹ năng nói
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Các kết quả của luận văn được đưa ra dựa trên các câu hỏi nghiên cứu của đề tài luận văn. Đối với câu hỏi đầu tiên của luận văn liên quan đến việc vi phạm các châm ngôn giao tiếp để tạo ra hàm ngôn hội thoại trong các bài báo điện tử Tiếng Việt, tác giả đã tìm được rằng có bốn châm ngôn bị vi phạm bởi người nói được đề cập trong các bài báo và người viết báo đó là châm ngôn chất lượng, số lượng, liên quan và cách thức. Trong đó châm ngôn chất lượng bị vi phạm nhiều nhất chiếm 66,67% tổng số dữ liệu bằng tiếng Việt. Đối với câu hỏi thứ hai liên quan đến việc vi phạm các châm ngôn giao tiếp nhằm tạo ra hàm ngôn hội thoại trong các bài báo tiếng Anh, tác giả thấy rằng người viết các bài báo cũng vi phạm bốn châm ngôn trên và châm ngôn chất lượng cũng bị vi phạm với tần suất cao nhất chiếm 70% tổng dữ liệu. Ở cả hai loại báo, kết quả phân tích của luận văn cho thấy khá nhiều điểm tương đồng. Đầu tiên là sự vi phạm xảy ra đối với châm ngôn chất lượng luôn chiếm tỉ lệ cao khoảng gần hai phần ba tổng dữ liệu phân tích. Một điểm giống nhau nữa là trong châm ngôn chất lượng, các tác giả và các chính trị gia thường sử dụng các phương thức như phép ẩn dụ, phép nói quá và đưa thông tin sai lệch. Châm ngôn liên quan và châm ngôn cách thức có số lượng các vi phạm ít nhất. Điều này có khả năng bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ báo chí và chính trị. Ngôn ngữ báo chí và chính trị yêu cầu ngôn ngữ mạch lạc, rõ ràng và súc tích. Chính vì thế tác giả các bài báo và các phát biểu của các chính trị gia cũng tránh được các lỗi này. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai loại báo Tiếng Việt và Tiếng Anh là việc vi phạm châm ngôn số lượng khi cung cấp nhiều thông tin quá mức. Tuy nhiên nguyên nhân lại là vì sự khác biệt về tư tưởng chính trị giữa hai quốc gia. Đa số các trường hợp vi phạm châm ngôn này là do phía Trung Quốc muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam là quốc gia gây hấn vấn đề. Trong khi đó, phía Việt Nam lại cho nhiều thông tin để khẳng định rằng chính Trung Quốc là quốc gia vi phạm luật pháp quốc tế, cương quyết xâm phạm lãnh thổ biển của Việt Nam.
Description: 49 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59686
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001431.pdf
  • Description : 
  • Size : 827.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.