Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59739
Title: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt Nam : Luận án TS. Luật: 623801
Authors: Nguyễn, Thị Lan
Keywords: Luật hình sự;Hôn nhân;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Khoa Luật
Abstract: Từ góc độ lý luận về luật hình sự, luận án đã: + Phân tích và làm sáng tỏ: khái niệm hôn nhân gia đình, khái niệm chế độ hôn nhân và gia đình, khái niệm các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, và cơ sở lý luận của việc quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong luật hình sự Việt Nam; + Phân tích và đánh giá về: các quy định của pháp luật Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình trong suốt quá trình lịch sử từ thời kỳ phong kiến đến nay để rút ra những giá trị cần tiếp tục kế thừa; các đặc dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo luật hình sự Việt Nam + Nghiên cứu so sánh các quy định của luật hình sự một số nước trên thế giới, nhằm tìm kiếm những bài học kinh nghiệm lập pháp về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình của một số quốc gia trên thế giới; + Phân tích thực tiễn xét xử nhiều năm đối với các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình để đánh giá hiệu quả của các quy định pháp luật hình sự trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm này; + Đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình dựa trên những cơ sở về mặt lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm lập pháp đã được nghiên cứu.
Description: 161 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59739
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008443.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.