Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59750
Title: ESP teachers’ perceptions and practices in Vietnamese context = Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam. Doctor of Linguistics: 621401
Authors: Lê, Thị Hồng Duyên
Keywords: Tiếng Anh;Dạy và học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra cách hiểu và thực tế giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) cũng như các yếu tố ngoại cảnh tác động đến suy nghĩ và cách giảng của giáo viên tại một số bối cảnh của Việt Nam. Dữ liệu được thu thập từ ba công cụ nghiên cứu chính bao gồm phỏng vấn giáo viên, quan sát lớp và phỏng vấn sau giờ học. Kết quả cho thấy các giáo viên trong nghiên cứu này sử dụng trực giác để đánh giá nhu cầu người học và có xu hướng thiên về truyền thụ kiến thức. Thêm vào đó, thực tế giảng dạy của các giáo viên được thể hiện chủ yếu qua phương pháp Ngữ pháp- Dịch (Grammar Translation Method) và đồng nhất với cách hiểu của họ. Sự đồng nhất trong suy nghĩ và cách dạy của giáo viên được giải thích bởi ba yếu tố ảnh hưởng bao gồm việc giáo viên bị hạn chế về các lý thuyết giảng dạy và các hoạt động phát triển chuyên môn; các nguồn sẵn có tại môi trường giảng dạy đóng vai trò như các qui tắc chỉ dẫn (guiding norms) và một số yếu tố mang tính “quyền lực” (guiding authorities) ở bối cảnh đất nước và trường học. Mặc dù không nhằm khái quát hóa toàn bộ bối cảnh của Việt Nam nhưng nghiên cứu này đã có ý nghĩa trong việc mô tả bức tranh về giảng dạy TACN tại một số bối cảnh cụ thể của Việt Nam. So với các nghiên cứu trước đây, đóng góp chính 2 của nghiên cứu này đó là đã lý giải sự tri nhận và hành động của giáo viên dựa trên năng lực hành động và tính tự chủ của giáo viên trong giảng dạy. Bên cạnh đó, bằng việc đặt cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên trong mối quan hệ với các yếu tố ngoại cảnh ở các cấp độ khác nhau, nghiên cứu này đã chỉ ra rằng việc thay đổi một yếu tố trong hệ thống không đủ để làm thay đổi niềm tin và cách dạy của giáo viên. Từ kết quả của nghiên cứu, một số đề xuất về lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và chính sách giáo dục đã được đưa ra.
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59750
Appears in Collections:ULIS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001434.pdf
  • Description : 
  • Size : 2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.