Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59754
Title: An investigation into the application of writing portfolios and its relationship with the first-year English majored students’ learning autonomy at ULIS-VNU = Nghiên cứu việc ứng dụng Hồ sơ học viết và mối tương quan với tính tự chủ học tập của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. M.A. Thesis Linguistics: 601401
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Tiếng Anh;Dạy và học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Về cơ bản, phần lớn sinh viên cảm thấy thời gian và cố gắng trong việc thực hiện hồ sơ học viết như là một công cụ đánh giá đem lại hiệu quả trong quá trình học. Nhờ đó, sinh viên mong muốn được tiếp tục áp dụng phương pháp đánh giá này trong những môn học tiếp theo. Kết quả của nghiên cứu đánh giá từ phía sinh viên cũng cho thấy tác động của hồ sơ học viết đến năng lực viết của sinh viên. Cụ thể, sự ảnh hưởng thể hiện rõ rệt trong việc phát triển kĩ năng viết mạch lạc và chính xác. Những chỉ số phân tích mức độ tự học của sinh viên cho thấy sự chuyển biến tích cực từ thấp và trung bình trước khi thực hiện hồ sơ học viết đến trung bình và cao sau khi thực hiện hồ sơ học viết. Kết quả phân tích cũng cho thấy mối tương quan mạnh mẽ giữa hai cặp giá trị và chỉ ra sự ảnh hưởng của việc áp dụng hồ sơ học viết đến mức độ tự học của sinh viên.
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59754
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001435.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.