Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59757
Title: Using mind mapping to help students organize ideas for their writings at Tri Huy Center= Ứng dụng thủ thuật sơ đồ tư duy giúp học sinh tổ chức ý tưởng cho bài viết tại Trung tâm Trí Huy. M.A. Thesis Linguistics: 601401
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Keywords: Phương pháp học tập;Sơ đồ tư duy
Issue Date: 2017
Publisher: H.: University of Languages and International Studies
Abstract: Luận văn đã nghiên cứu về tính hiệu quả của việc ứng dụng thủ thuật sơ đồ tư duy giúp học sinh tổ chức ý tưởng cho bài viết tại Trung tâm Trí Huy. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng việc ứng dụng thủ thuật sơ đồ tư duy giúp học sinh tổ chức ý tưởng cho bài viết mang lại những dấu hiệu tích cực giúp học sinh cải thiện kỹ năng viết. Đồng thời, nghiên cứu cũng chú trọng vào việc nêu ra quy trình của việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học thông qua mô hình của Tony Buzan. Quy trình này hoàn toàn phù hợp với đối tượng nghiên cứu và thể hiện tính hiệu quả của việc ứng dụng thủ thuật này.
Description: 44 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59757
Appears in Collections:ULIS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 04051001436.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.