Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59767
Title: Đánh giá kết quả áp dụng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng : Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Authors: Lê, Thanh Hải
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý chất lượng
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: - Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về ISO 9000 và áp dụng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng. - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng trước và sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. - Đề xuất các giải pháp khoa học nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng.
Description: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59767
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008455.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.