Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59775
Title: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Chi cục thuế Ba Đình - Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Nguyễn, Lê Cường
Keywords: Thuế giá trị gia tăng;Thuế kinh doanh
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: - Thứ nhất, khái quát những vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng; công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại các Chi cục Thuế. Tác giả đã đưa ra khái niệm về quản lý thuế giá trị gia tăng theo góc độ của khoa học quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế. - Thứ hai, một vài nét khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến công tác thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Ba Đình; phản ánh thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Ba Đình, từ đó đánh giá những những thành công chủ yếu, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng. - Thứ ba, xuất phát từ mục tiêu quản lý thuế giá trị gia tăng, luận văn nêu lên định hướng hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Chi cục thuế quận Ba Đình, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Chi cục thuế quận Ba Đình quản lý
Description: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59775
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008459.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.