Hoạt động cho vay dự án nước sạch nông thôn mới tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm : 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59776Hoạt động cho vay dự án nước sạch nông thôn mới tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thái Bình : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm : 603402

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59776