Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59781
Title: Chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Cầu Giấy : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Authors: Hà, Ngọc Nghĩa
Keywords: Ngân hàng;Nghiệp vụ ngân hàng;Tín dụng ngân hàng;Thẩm định
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Bài luận văn đã đề cập đến những lý thuyết cơ bản về hoạt động thẩm định tín dụng, chất lượng thẩm định tín dụng của ngân hàng thương mại và đưa ra các tiêu chí để đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng. Tác giả phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt-Phòng giao dịch Cầu Giấy, chỉ ra những mặt đạt được, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại phòng giao dịch này.
Description: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59781
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008463.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.