Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59785
Title: Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý : 603404
Authors: Nguyễn, Nghiêm Lượng
Keywords: Nguồn vốn ODA;Quản lý dự án
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: - Về mặt lý luận: Luận văn đã hệ thống hóa, làm rõ cơ sở lý luận, khung phân tích, xây dựng tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. - Về mặt thực tiễn: + Luận văn phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới nêu ra kết quả đạt được, các tồn tại hạn chế và nguyên nhân. + Luận văn đã đề xuất những giải pháp tăng cường cho công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới.
Description: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59785
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008466.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.