Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59792
Title: Quản lý chi ngân sách Nhà nước tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Đỗ, Thị Hà Thanh
Keywords: Ngân sách;Phân bổ ngân sách;Chính sách nhà nước
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh Tế
Abstract: Qua nội dung các chương, tác giả đã đưa ra những lý luận cơ bản về chi thường xuyên NSNN cho các đơn vị hành chính, phản ánh khái quát tình hình quản lý chi thường xuyên NSNN cho các đơn vị hành chính thuộc Ủy ban Dân tộc, được thực hiện kiểm soát chi qua Văn phòng Ủy ban Dân tộc trong thời gian từ năm 2014 đến hết năm 2016. Từ đó chỉ ra nhứng hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đưa ra năm nhóm giải pháp và các kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi thường xuyên NSNN.
Description: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59792
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008469.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.