Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Lệ Quyên;  Advisor: Nguyễn, Quý Thanh, người hướng dẫn (2011)

  • 110 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt; Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo Chất lượng Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Tổng quan nghiên cứu về quản trị đại học. Đánh giá mức độ đóng góp và vai trò của phụ nữ trong hoạt động quản trị đại học (QTĐH). Phát hiện sự khác biệt trong quá trình tham gia các hoạt động QTĐH và sự hài lòng trong môi trường làm việc giữa cán bộ nhân v (...)