Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hương Giang;  Advisor: Phạm, Văn Quyết (2013)

  • Nghiên cứu đánh giá thí điểm một vài môn học tại trường đại học thủy lợi nhằm giúp nhà trường có cái nhìn khái quát về chất lượng của từng nhóm môn học về các mặt: tổ chức môn học, nội dung chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá của môn học,… từ đó có biệ (...); Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources