Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Thủy;  Advisor: Phạm, Văn Quyết, người hướng dẫn (2010)

  • 89 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hình thành cơ sở lý thuyết và thực tiễn cho việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên trong trường đại học. Mô tả nội dung bộ tiêu chí đánh giá. Kiểm chứng độ tin cậy của bộ tiêu chí đánh giá. Đề xuất xây dựng bộ tiêu chí đánh gi (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hoa;  Advisor: Lê, Thị Minh Loan, người hướng dẫn (2009)

  • 149 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục -- Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Tổng hợp các công trình nghiên cứu về thích ứng nói chung và thích ứng nghề nghiệp nói riêng để từ đó xây dựng khái niệm công cụ của đề tài về thích ứng, nghề nghiệp, thích ứng nghề nghiệp của sinh viên sư phạm. Chỉ ra thực trạng mức độ thích ứng nghề nghi (...); Electronic Resources