Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60072
Title: Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố Cẩm Phả,tỉnh Quảng Ninh
Other Titles: Manage internal inspection activities at secondary schools in Cam Pha city, Quang Ninh province
Authors: Đặng, Bá Lãm
Nguyễn, Hùng Mạnh
Keywords: Giáo dục trung học;Chương trình hoạt động;Trường phổ thông cơ sở;Việt Nam;Giám sát trường học
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Giáo dục
Citation: Nguyễn, Hùng Mạnh. (2016). Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố Cẩm Phả,tỉnh Quảng Ninh. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở từ những công trình đã nghiên cứu . Nghiên cứu thực trạng về quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cẩm phả, tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường trung học cơ sở.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60072
Language: vi
Format Extent: 96 tr.
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002803.pdf
  • Description : 
  • Size : 519.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.