Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60086
Title: Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh qua dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10 - Trung học phổ thông. Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn (Bộ môn Sinh học)
Other Titles: Design and use of the system of questions and exercises to improve students’ creativity through teaching modules Cell Biology - Biology 10 - High School
Authors: Đặng, Thị Giao Thủy
Keywords: Giáo dục trung học -- Chương trình hoạt động; Trường phổ thông trung học -- Việt Nam; Sinh học -- Dạy và học
Issue Date: 2016
Publisher: H. : Trường Đại học Giáo dục
Description: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60086
Appears in Collections:UEDU - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 05050002819.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.34 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.