Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60093
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Bùi, Thái Hường
Keywords: Quản lý kinh tế;Phát triển đội ngũ cán bộ
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Việc nghiên cứu, xây dựng, phát triển và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường quận Hoàn Kiếm nhằm đáp ứng tình hình thực tế của thành phố Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế để đạt được hiệu quả cao nhất là một vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết. Nội dung của luận văn đề cập đến vấn đề xây dựng, phát triển và hoàn thiện đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường quận Hoàn Kiếm, với tình hình thực tế và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý phường. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường quận Hoàn Kiếm hiện nay đã có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ, thể chất, tinh thần, và kỹ năng mềm cần có của một người cán bộ quản lý. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý như: công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa được triển khai một cách có hiệu quả, tài liệu học tập còn mang nặng tính lý thuyết; hay như công tác xử lý cán bộ vi phạm cũng chưa được bao quát, triệt để dẫn đến một số cán bộ quản lý không làm tốt chức trách nhiệm vụ. Thế nhưng nhìn chung, đội ngũ cán bộ quản lý phường quận Hoàn Kiếm ngày càng được củng cố về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Hệ thống pháp luật về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng ngày được hoàn thiện.
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60093
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008546.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.6 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.