Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60097
Title: Phân tích Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hiteco.: Luận văn ThS.Tàichính - Ngânhàng 60 34 02 01
Authors: Tạ, Thị Doan
Keywords: Tài chính ngân hàng;Phân tích báo cáo tài chính
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hóa một cách cụ thể những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. - Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hiteco trong giai đoạn 2014 - 2016 chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra một số giải pháp nhầm nâng cao năng lực tài chính của Hiteco trong những năm tới.
Description: 89 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60097
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008550.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.