Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60098
Title: Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức: Luận án TS. Kinh tế học: 623101
Authors: Nguyễn, Thị Thu Trà
Keywords: Kinh tế lao động;Việc làm
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận trên cơ sở đó phác thảo khung lý thuyết về việc làm và giải quyết việc làm. - Phân tích kinh nghiệm thành công và thất bại trong qúa trình giải quyết việc làm ở một số nước trên thế giới, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam và khả năng vận dụng kinh nghiệm đó vào thực tiễn của Việt Nam. - Phân tích đánh giá làm rõ được thực trạng giải quyết việc làm ở Việt Nam trong 10 năm ( từ năm 2004 – 2015) trên cơ sở đó đặt ra các vấn đề cần phải giải quyết. - Xây dựng các quan điểm, định hướng và giải pháp để giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay nhằm hướng tới nền kinh tế tri thức.
Description: 197 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60098
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008551.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.