Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức: Luận án TS. Kinh tế học: 623101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60098Giải quyết việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức: Luận án TS. Kinh tế học: 623101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60098