Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60100
Title: Quản lý đội ngũ chuyên viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 623404
Authors: Phùng, Xuân Tráng
Keywords: Nhân sự;Quản trị
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Mục đích: Quản lý đội ngũ chuyên viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảtrong công tác quản lý đội ngũ chuyên viên trong bối cảnh toàn cầu hóa trong việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục đại học. +Nhiệm vụ: -Trình bày tổng quan nghiên cứu về cơ sở lý luận trong công tác quản lý đội ngũ chuyên viên tại cơ sở giáo dục Đại học. -Đánh giá thực trạng việc thực hiện quản lý đội ngũ chuyên viên tại ĐHQGHN hiện nay. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện quản lý đội ngũ chuyên viên tại ĐHQGHN.
Description: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60100
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008553.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.