Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60101
Title: Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 603101
Authors: Nguyễn, Bạch Đằng
Keywords: Kinh tế quốc tế;An ninh kinh tế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Xây dựng khung lý thuyết phân tích nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. - Tổng kết và làm rõ kinh nghiệm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam - Phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. - Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam đến năm 2025.
Description: 186 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60101
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008554.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.