Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60104
Title: Pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Phạm, Linh Chi
Keywords: Luật Hành chính;Bảo vệ người tố cáo tham nhũng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn đã phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tố cáo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Trên cơ sở đánh giá, bình luận về thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam, tác giả đề xuất các quan điểm và hệ thống giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng gồm giải pháp pháp lý và giải pháp khác.
Description: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60104
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008557.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.