Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60105
Title: Thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân - từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60380
Authors: Trần, Thị Thu Phương
Keywords: Luật Hành chính;Xét xử các vụ án hành chính
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn nghiên cứu một cách chuyên sâu về thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án nhân dân theo Luật Tố tụng hành chính. Phân tích và đánh giá thực tế áp dụng các quy định của pháp luật về thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án thông qua các vụ án cụ thể đã được giải quyết tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2010 cho đến nay. Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần nhận thức đúng đắn, thống nhất về nội dung thẩm quyền xét xử các vụ án hành chính của Tòa án theo Luật tố tụng hành chính, đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả về thẩm quyền xét xét xử các vụ án hành chính.
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60105
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008558.pdf
  • Description : 
  • Size : 901.97 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.