Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60106
Title: Giải quyết tranh chấp về thềm lục địa trong pháp luật quốc tế: Luận án TS. Luật: 623801
Authors: Nguyễn, Hùng Cường
Keywords: Luật quốc tế;Tranh chấp về thềm lục địa
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu tổng thể, sâu sắc và toàn diện những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thềm lục địa; cơ sở pháp lý của việc giải quyết các tranh chấp về thềm lục địa, đặc biệt là UNCLOS và các phán quyết của các thiết chế tài phán quốc tế; nguyên tắc và biện pháp giải quyết các tranh chấp thềm lục địa trong pháp luật quốc tế, đặc biệt là đánh giá ưu nhược điểm của các biện pháp này. - Luận án là công trình đầu tiên đưa ra và đánh giá các biện pháp mới để giải quyết tranh chấp về thềm lục địa ngoài các biện pháp ngoại giao và các biện pháp tài phán. - Luận án là công trình đầu tiên đánh giá toàn diện thực tiễn giải quyết tranh chấp về thềm lục địa. - Luận án là công trình đầu tiên đưa ra những giải pháp, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật quốc tế về giải quyết tranh chấp thềm lục địa. - Luận án là công trình đầu tiên phân loại các tranh chấp tại Biển Đông trong mối liên hệ với các tranh chấp về thềm lục địa; sự tác động của bối cảnh chính trị, ngoại giao và đặc biệt là tham vọng, chiến lược, chiến thuật của Trung Quốc đối với việc giải quyết các tranh chấp về thềm lục địa của Việt Nam. - Luận án là công trình đầu tiên đưa ra các giải pháp tổng thể để giải quyết tranh chấp về thềm lục địa giữa Việt Nam và các nước. - Luận án là công trình đầu tiên đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết từng loại tranh chấp về thềm lục địa giữa Việt Nam và các nước.
Description: 244 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60106
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008559.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.