Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60108
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phòng vệ chính đáng trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801
Authors: Nguyễn, Văn Hải
Keywords: Luật hình sự;Phòng vệ chính đáng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Luận văn góp phần vào việc đánh giá, xác định đúng thực tiễn áp dụng quy định về phòng vệ chính đáng, ranh giới giữa tội phạm với không phải là tội phạm (phải chịu trách nhiệm hình sự hay được loại trừ trách nhiệm hình sự) trên địa bàn cả nước giai đoạn 05 năm (2011 - 2016), từ đó, đưa ra kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định này trong Bộ luật hình sự năm 2015 nước ta ở khía cạnh lập pháp, cũng như đề xuất một số giải pháp bảo đảm áp dụng trong thực tiễn.
Description: 95 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60108
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008562.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.