Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60114
Title: Tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải – từ thực tiễn Sở giao thông vận tải thành phố Hà Nội: Luận văn ThS. Luật : 603801
Authors: Vũ, Thị Trung
Keywords: Luật giao thông;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Phân tích làm sáng tỏ thêm một số phương diện lý luận về thanh tra nhà nước nói chung, thanh tra giao thông vận tải nói riêng. Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức và hoạt động của thanh tra giao thông vận tải. - Phân tích đánh giá toàn diện về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. Qua đó đánh giá được ưu và nhược điểm trong tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội. - Đã đưa ra 02 phương hướng và kiến nghị 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội.
Description: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60114
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008568.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.