Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60117
Title: Gán nhãn ảnh tự động sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin: Luận văn ThS. Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông: 605202
Authors: Nguyễn, Thị Dương
Keywords: Ảnh quang học;Nhãn ảnh tự động
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: Trình bày khái quát về phương pháp gán nhãn ảnh tự động, các nghiên cứu trong lĩnh vực gần đây, về các loại vector đặc trưng sử dụng để biểu diễn ảnh; Cũng như phương pháp huấn luyện dùng để phân loại và gán nhãn cho ảnh; Đưa ra thuật toán gán nhãn chỉ sử dụng các vector đặc trưng và sử dụng các vector đặc trưng kết hợp với nguồn thông tin phụ trợ Metadata. Qua kết quả thực nghiệm có thể đưa ra thông số K bằng 50 và số nhãn gán cho ảnh bằng 5 là hợp lí để tỉ lệ recall đạt được kết quả tốt
Description: 52 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60117
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008571.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.