Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60121
Title: Văn hoá doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam: Luận án TS. Kinh doanh: 623401
Authors: Lê, Thị Việt Hà
Keywords: Văn hoá doanh nhân;Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: Về mặt lý luận: (i) Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam và Hàn Quốc đã hệ thống hóa, phát hiện, bổ sung nhận thức mới về cộng đồng doanh nhân và văn hoá doanh nhân Hàn Quốc; (ii) xây dựng được mô hình khái quát về hệ giá trị văn hoá doanh nhân Hàn Quốc gồm năm yếu tố: Đức – Trí – Thể - Lợi – Dũng; (iii) phân tích, đánh giá thực tiễn kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc quản trị, sử dụng văn hoá doanh nhân để phát triển sức mạnh cộng đồng doanh nhân và phát triển kinh tế - xã hội. Về mặt thực tiễn: (i) Tác giả đã mạnh dạn đưa ra những giải pháp phát triển văn hoá doanh nhân dựa trên bài học thực tiễn từ Hàn Quốc dưới góc nhìn và mối quan tâm của người Việt Nam, đặc biệt là phù hợp với văn hoá và bối cảnh kinh tế ở Việt Nam; (ii) Luận án gián tiếp góp phần vào sự phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa hai nước trên cơ sở hiểu biết về văn hóa kinh doanh và văn hoá doanh nhân của nhau.
Description: 148 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60121
Appears in Collections:UEB - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008575.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.