Văn hoá doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam: Luận án TS. Kinh doanh: 623401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60121Văn hoá doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam: Luận án TS. Kinh doanh: 623401

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60121