Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 623101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60122Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: tác động đối với thương mại hàng hoá giữa hai bên và hàm ý cho Việt Nam: Luận án TS. Kinh tế học: 623101

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60122