Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60124
Title: Tuyển dụng Công chức ở Việt Nam hiện nay.: Luận văn ThS. Luật: 603801
Authors: Võ, Thị Thu Trang
Keywords: Luật hiến pháp và luật hành chính;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng công chức ở Việt NAm. - Luận văn làm sáng tỏ các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng thực hiện việc tuyển dụng công chức ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những điểm tích cực cũng như những điểm còn tồn tại trong lĩnh vực này. - Luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và đảm bảo hiệu quả của tuyển dụng công chức ở Việt Nam.
Description: 79 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60124
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008578.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.