Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60126
Title: Đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội ở nước ta hiện nay: Luận án TS. Luật: 623801
Authors: Vũ, Thị Thu Hằng
Keywords: Luật pháp;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: Về lý luận: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan đến nghị quyết, hoạt động ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết cùng những vấn đề cơ bản về khái niệm, quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, các yếu tố tác động đến đổi mới hoạt động ban hành, hoạt động giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội Việt Nam. - Lý giải vai trò của sự phân định rõ nội dung ban hành luật và nội dung ban hành nghị quyết làm cơ sở xác định cơ sở pháp lý về quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết của Quốc hội. - Đề xuất quan điểm tiếp cận cụ thể về mối quan hệ giữa hoạt động ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát nghị quyết; giữa quy trình, thủ tục ban hành nghị quyết với quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật nói chung; giữa quy trình, thủ tục giám sát nghị quyết với quy trình, thủ tục giám sát chung của Quốc hội. Về thực tiễn: - Tổng kết, đánh giá thực trạng đổi mới về thẩm quyền, tính chất pháp lý, nội dung nghị quyết; quy trình, thủ tục ban hành, giám sát thực hiện nghị quyết và ban hành kết luận trong giám sát trên cơ sở đối chiếu giữa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. - Đề xuất một số yêu cầu, giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội, góp phần triển khai thực hiện, sửa đổi, bổ sung những văn bản về tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam.
Description: 194 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60126
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008580.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.