Đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội ở nước ta hiện nay: Luận án TS. Luật: 623801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60126Đổi mới hoạt động ban hành và giám sát thực hiện nghị quyết của Quốc hội ở nước ta hiện nay: Luận án TS. Luật: 623801

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60126