Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60127
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền - những quan điểm cơ bản và giá trị kế thừa trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay: Luận án TS Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật 62 38 01 01
Authors: Nguyễn, Thu An
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh;Xây dựng
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Luật
Abstract: - Về mặt lí luận + Luận án tiếp tục làm rõ khái niệm nhà nước pháp quyền, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền. Xác định các yếu tố cấu thành trong tư tưởng nhà nước pháp quyền Hồ Chí Minh, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành; xác định vị trí của tư tưởng nhà nước pháp quyền Hồ Chí Minh đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam; + Phân tích sự kế thừa tư tưởng nhà nước pháp quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức bộ máy nhà nước, xây dựng pháp luật thể hiện thông qua các bản Hiến pháp Việt Nam. + Đề xuất và luận chứng các quan điểm, giải pháp, yêu cầu trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam sau Hiến pháp năm 2013; - Về mặt thực tiễn: Luận án hướng tới đề xuất quan điểm tiếp cận để giải quyết một số vấn đề cụ thể trong hoàn thiện pháp luật liên quan trực tiếp tới nội dung nghiên cứu của luận án như việc thực hiện các qui định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người; tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước; chủ quyền Nhân dân; cơ chế bảo vệ Hiến pháp; thực hiện pháp luật; mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức.
Description: 200 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60127
Appears in Collections:LAW - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008581.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.