Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60128
Title: Phát triển một số phương pháp thiết kế hệ phân lớp trên cơ sở lý thuyết tập mờ và đại số gia tử: Luận án TS. Máy tính: 624801
Authors: Phạm, Đình Phong
Keywords: Thiết kế hệ phân lớp;Ngôn ngữ học
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Abstract: • Góp phần nghiên cứu mở rộng lý thuyết đại số gia tử biểu diễn lõi ngữ nghĩa của các từ ngôn ngữ nhằm cung cấp một cơ sở hình thức cho việc sinh tự động ngữ nghĩa tính toán dựa trên tập mờ có lõi là một khoảng (đáy trên của các ngữ nghĩa dựa trên tập mờ hình thang) của khung nhận thức ngôn ngữ. • Ứng dụng lõi ngữ nghĩa và ngữ nghĩa tính toán dựa trên tập mờ hình thang của khung nhận thức ngôn ngữ trong việc phát triển các phương pháp, thuật toán thiết kế tối ưu các hệ phân lớp dựa trên luật ngôn ngữ mờ đảm bảo tính giải nghĩa được (interpretability) của chúng. So sánh đánh giá kết quả của các đề xuất so với một số kết quả được công bố trước đó. • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của các phương pháp thiết kế hệ phân lớp dựa trên luật ngôn ngữ mờ với ngữ nghĩa tính toán của từ ngôn ngữ được xác định dựa trên đại số gia tử và đề xuất các phương pháp nâng cao hiệu quả thiết kế hệ phân lớp sử dụng kỹ thuật tính toán mềm.
Description: 128 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60128
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050008582.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.