Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60134
Title: Đánh giá tác động của hạn hán đến cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đề xuất các giải pháp ứng phó tại tỉnh Bình Định: Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Keywords: Biến đổi khí hậu;Sản xuất nông nghiệp
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Khoa Các Khoa học Liên Ngành
Abstract: (1) Xây dựng được Hệ thống tiêu chí đánh giá tính bền vững của hoạt đông tình nguyện khởi phát của thanh niên tại Hà Nội (2) Điều tra, thu thập được các thông tin, hiện trạng tính bền vững và các yếu tố ảnh hưởng tới tính bền vững của hoạt động tình nguyện khởi phát của thanh niên tại Hà Nội. (3) Đề xuất được một số giải pháp nâng cao tính bền vững của hoạt động tình nguyện tự phát của thanh niên.
Description: 89 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60134
Appears in Collections:SGS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050003553.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.98 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.