Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình: Luận văn ThS. Khoa học bền vững

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60151Đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình: Luận văn ThS. Khoa học bền vững

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60151